Over ons

De afkorting NSV! staat voor Nationalistische Studentenvereniging. De NSV! is actief in de zes grote studentenregio's (Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent, Leuven en Westland). Alle afdelingen zijn autonoom in hun doen en laten, voor zover dit valt onder de Politieke Beginselverklaring van de NSV!. Naast deze zes afdelingen is er ook nog een nationaal, overkoepelend orgaan (de NSV!-Nationaal), waarin alle afdelingen vertegenwoordigd zijn door hun respectievelijke Praeses. Deze vergadering wordt aangevuld met een nationaal bestuur en vertegenwoordigers van de oud-studenten en heeft een controlerende en sturende functie. Elke afdeling geeft een eigen tijdschrift uit (Verbondsberichten) en daarnaast is er ook nog een nationaal, driemaandelijks studententijdschrift (Branding).

Het doel van onze vereniging is tweeërlei. Enerzijds heeft zij een sensibiliserend karakter. Wij wensen het taboe dat rust op het rechtse Vlaams-nationalisme weg te werken en hopen op die manier studenten warm te maken voor de Vlaamse problematiek. Anderzijds stellen wij ons tot doel al de nationalisten onder de studenten een plaats te geven waar zij open en vrij van mening kunnen wisselen om zo zichzelf verder te kunnen ontwikkelen als homo politicus. Wij zijn onmiskenbaar politiek actief, doch niet onderhevig aan enige druk van buitenaf, noch van politieke partijen, noch van werkgevers, sociale organisaties of duiders allerhande. Daarin ligt volgens ons de kracht van de student. Hij of zij is nog de enige vrije, ongebonden denker in onze maatschappij.

Ook al respecteren wij de rijke geschiedenis van de regionale clubs e.a., toch durven wij te stellen dat we meer doen dan de klassieke ontspanningsactiviteiten van een club. Onze activiteiten zijn te herleiden tot drie pijlers: Vorming, Actie en Studentikoziteit.

Omhoog


Vorming:


We geven iedere Commilito de kans zichzelf te vormen door middel van discussieavonden, academische lezingen en debatten. Niet alleen kennis vergaren, ideeën vormen en waar nodig bijstellen zijn belangrijk, ook ideeën verwoorden en verdedigen zijn onmisbaar voor een NSV!'er. Daartoe bieden wij onze leden drie fora: Verbondsberichten , Branding en onze elektronische nieuwsbrief Krambamboeli. Dit alles zonder de banvloek van de "politiek correcten"...

Actie:


Acties gaande van de Vlaamse Rand rond Brussel tot de Voerstreek, overal waar we Vlamingen in nood moeten steunen en waar mistoestanden onder de aandacht van de pers, de politiek en de publieke opinie moeten gebracht worden. De belangrijkste actiepunten zijn in een notendop: de strijd voor een onafhankelijk Vlaanderen, voor een vrij, weerbaar en Europees Europa, voor amnestie, tegen Euro-Brussel en voor een rechtvaardige, maar strenge immigratiepolitiek. Ook verlenen wij graag onze steun aan elke organisatie die op geweldloze wijze ijvert voor één of meerdere van bovenvermelde aandachtspunten. Deze steun bestaat uit het aanbieden van onze, al dan niet zelf gecreëerde, vrije tijd.

Studentikoziteit:


Als academische levensbond van studenten en oud-studenten plaatst de NSV! zich onverkort in de traditie van de aloude Vlaamse studentenbeweging van studentenleiders als Albrecht Rodenbach, Jef Vanden Eynde en Mon de Goeyse, en kan ze zondermeer de voorhoede van deze studentenbeweging genoemd worden. Dit komt tot uiting in de vele stijlvolle cantussen en conventen, maar ook in de meer ludieke activiteiten als brouwerijbezoeken, rollings en fuiven.

Omhoog

Wat is NSV! Hasselt?

Sinds 2006 is de NSV! terug actief in Hasselt. We zeggen bewust 'terug', gezien afdeling Hasselt de tweede NSV! afdeling was die ooit het licht heeft gezien, een jaar na de start in Antwerpen.

Omhoog

NSV!-Leeuw